Om mig.

BRINNER FÖR ATT HJÄLPA INDIVIDER ATT NÅ SINA MÅL OCH MÅ BRA.

Jag heter Victoria Blom, är Legitimerad psykolog inom KBT och Docent i psykologi med inriktning stress och arbetspsykologi. Jag har därför en fot i kliniskt arbete och en fot i forskning och utbildning inom psykologi, en kombination som jag älskar och tror mycket på.

Som psykolog arbetar jag med individuell psykologisk behandling av ungdomar, vuxna och par, handledning av personalgrupper, chefer och HR-personal, chefsstöd och utbildning. Som forskare i psykologi är jag verksam inom Arbets- och organisationspsykologi på Gymnastik och idrottshögskolan, Karolinska institutet och Stockholms universitet. Jag forskar inom särskilt stress, arbetsmiljö, prestationsbaserad självkänsla samt fysisk aktivitet och hjärnhälsa.

Jag har även bakgrund inom HR-arbete och erfarenhet av att arbeta med chefer, grupper och individer i beteendeförändringar framförallt kopplat till arbetsmiljö, ledarskap och stress. Jag är även flitigt engagerad som föreläsare inom såväl privat som offentlig verksamhet.

En röd tråd i mitt arbete är att ta fram och erbjuda evidensbaserat stöd för beteendeförändringar som hjälper individer, grupper och organisationer att nå sina mål och må bra.

Mitt CV

Tjänster.

VAD KAN JAG GÖRA FÖR DIG?

Forskning.

PUBLICERADE ARTIKLAR.

Jag är verksam som forskare i psykologi med forskning inom arbets- och organisationspsykologi och psykoterapiforskning innefattande stressrelaterad ohälsa, interventionsforskning inom fysisk aktivitet och hjärnhälsa, ADHD och fysisk aktivitet, suicidprevention samt biologiska mekanismer i termer av arv och miljö.
01. PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA.

Prestationsbaserad självkänsla innebär att sträva efter att kompensera för en bristande inre trygghet med prestationer och andras bekräftelse. Man är rädd för att misslyckas och har svårt att släppa kontrollen. Man driver sig själv väldigt hårt och får ofta ett anspänt förhållningssätt till sina arbetsuppgifter. Detta beteendemönster har visat sig vara kopplat till utbrändhet, sjuknärvaro, perfektionism och att uppleva konflikt mellan arbete och privatliv.

Har man mycket stressorer som hög arbetsbelastning, motstridiga krav och lågt stöd på arbetet triggas den prestationsbaserade självkänslan. Ett psykologiskt tryggt klimat där det är okej att misslyckas, dra gränser och be om hjälp är i motsats troligen gynnsamt för individer som känner igen sig i att drivas av att vara rädd för att misslyckas och att sätta sig själv på spel i sina prestationer.

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR
02. FYSISK AKTIVITET & HJÄRNHÄLSA.

Hur hänger fysisk aktivitet ihop med hjärnhälsan? Vilka förändringar som stimulerar fysisk aktivitet som främjar hälsosamma hjärnfunktioner är möjliga och önskvärda? Kan depression lindras av fysisk aktivitet?
I ett projekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan fick kontorsanställda medarbetare på ICA-gruppen och Intrum stöd för att främja fysisk aktivitet med hjälp av KBT och MI. Manualen för att främja beteendeförändring av fysisk aktivitet med hjälp av KBT och MI tog jag fram samt utbildade Itrims personal som genomförde samtalen. Resultaten visade att KBT-stödet ökade medarbetarnas inre motivation och tilltro till förmåga till att vara fysiskt aktiv, vilket pekar på goda förutsättningar att bibehålla sin beteendeförändring av fysisk aktivitet.

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR
03. ARBETSMILJÖ.

Forskningen pekar tydligt mot att tidigare insatser för att förhindra arbetsrelaterad ohälsa är nödvändigt. Ofta görs kartläggningar av arbetsmiljön men relativt sett färre åtgärder. Skapa balans mellan krav och resurser, se till att medarbetare och chefer för att göra ett bra jobb, kompetens används på rätt sätt och skapa ett psykologiskt tryggt klimat där vi vågar ifrågasätta, be om hjälp och utmana oss själva.

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR
04. STRESS.

Jag ser både i forskning och klinisk praktik, behovet av insatser som kombinerar stressinsatser för individerna och arbetsmiljöinsatser. Individen är alltid en del av en kontext och vi behöver jobba från bägge håll. För att förhindra arbetsrelaterad ohälsa, stärka individer som utvecklat symptom på arbetsrelaterad ohälsa samt när vi rehabiliterar individer tillbaka till arbetet. Jag tror att dessa helhetsinsatser är nödvändiga för att åstadkomma bestående förändringar i den eskalerande utvecklingen av stressrelaterad ohälsa.

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

I pressen.

ETT URVAL AV TIDNINGSARTIKLAR.

Kontakt.

HÖR GÄRNA AV DIG.

Vill du boka en tid eller har du en offertförfrågan? Kontakta gärna mig via formuläret nedan, så återkommer jag så snart jag kan. Du kan också ringa till mig: 070-721 30 29.
Klientsamtal hålls på Styrmansgatan 4 i Stockholm eller digitalt.
Tack för ditt meddelande!
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Vänligen försök igen senare.